Untitled Document

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRMESİ

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işletme ve işyerlerinizde yeter süre ve nitelikte İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. KAAN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için, alanında profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızı görevlendirmekteyiz.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanları ifade etmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ NASIL HESAPLANIR

İş Güvenliği Uzmanı ilgili görevleri yerine getirmek üzere işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olmak üzere aylık olarak en az aşağıda belirtilen sürelerde görevlendirilmesi gerekmektedir.
 • Az Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika
 • Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika
 • Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 40 dakika

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ NELERDİR?

İş güvenliği uzmanları görevlendirildiği iş yerlerinde başta 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” madde 9,10,11 olmak üzere 6331 sayılı İş Kanunu kapsamında çıkartılmış tüm yönetmeliklerdeki gerkesinimleri yerine getirilimesini sağlamakla görevlendirilmektedir. Bu çalışmaları özetlemek gerekirse aşağıdaki maddeleri sayabiliriz
 • İşverene iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için önerilerde bulunmak.
 • Gerekli durumlarda İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene bildirmek.
 • İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak  kök neden analizlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • Ramak kala incelemelerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 • Risk değerlendirme çalışmalarını  iş yerinin risk dağılımlarına göre Makine , Elektrik , Kimyasal , Patlayıcı ortam ve Patlayıcı ortam özelliklerine göre şekillendirmek
 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • Acil Durum planlarının hazırlanması , bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 • Yıllık Eğitim planlarının hazırlanarak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarının yapmak veya gerekli dış eğitimleri kontrol etmek.
 • Yıllık değerlendirme raporunu İşyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlamak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.